Ny bok | HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall

Ny Bok | HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall

Den politiskt korrekta förljugenheten

Anna Lindén: Så länge det är tabu att öppet diskutera vad det ökande antalet våldtäkter beror på kommer problemet inte att lösas. Elefanten i rummet finns kvar, även om man försöker låtsas som om det är den gamla välkända syndabocken alkohol som varit framme igen…

Hörde på finlandssvenska Radio Vega att svensk polis försöker motverka det ökande antalet våldtäkter på finlandsbåtarna genom att uppmana bar- och restaurangpersonalen ombord att inte servera överförfriskade kunder. Förvisso finns det uppgifter om att några av de kvinnliga offren varit berusade då de våldtogs, men är det verkligen polisens sak att skuldbelägga dem? Den allmänna tendensen på finlandsbåtarna är att det sups mindre idag, än för några decennier sedan. Våldtäktsmännen själva hade förmodligen utgjort ett mindre hot om de varit redlöst berusade, så det är svårt att se vad spritförsäljningen har med saken att göra.

Frågan är om ens polisen själv tror på effektiviteten i denna typ av brottsbekämpning. Av allt att döma är agerandet endast ett slag i luften, ett av alla dessa rituella, men praktiskt verkningslösa, lovoffer på den politiska korrekthetens altare. Så länge det är tabu att öppet diskutera vad det ökande antalet våldtäkter beror på kommer problemet inte att lösas. Elefanten i rummet finns kvar, även om man försöker låtsas som om det är den gamla välkända syndabocken alkohol som varit framme igen. Det enda som händer är att allmänheten förlorar förtroendet för en politiskt korrekt och hycklande ordningsmakt. Något som är orättvist mot alla vanliga, dugliga poliser ute på gator och torg, men knappast mot den tongivande nomenklaturan.

Det talas numera påfallande ofta om godhet i den offentliga debatten. Vad många har missat är dock att det goda inte kan existera utan det sanna. I avsaknad av sanning urartar godheten till missriktad välvilja eller, om det vill sig illa, till förljugen sentimentalitet parad med moralism. En påstådd godhet som skyr sanningen är sin egen värsta fiende, varje klarögt barn – och, i ärlighetens namn, även de flesta vuxna – kan ju se att kejsaren är naken. Då tjänar de stora orden inte till annat än att skyla skenhelighetens inre tomhet.

Om Sverige skall ha en chans att bli ett normalt land igen måste vi en gång för alla göra upp med den politiska korrekthetens förljugna verklighetsbeskrivning. Att kunna se och tala om verkligheten som den är, utan skygglappar, är den självklara grunden för all god politik. Ett demokratiskt samhälle är ett öppet samhälle, där också svåra frågor kan diskuteras av alla hågade medborgare ”på torget”. En smygtotalitär överhetsstat, där en liten klick av politiker, ämbetsmän och mediefolk försöker föra allmänheten bakom ljuset med hjälp av nyspråk och missvisande information, är oförenlig med varje form av demokrati. Hur ynklig och moraliskt perverterad den politiskt korrekta nomenklaturan numera är visar sig inte minst i dess oförmåga att ta en ärlig sakdebatt, istället används genomgående fulknep som skambeläggning, smutskastning och epitetsklistrande. Håll ryggen rak och vägra spela med, det är sanningen som gör oss fria!

 

 

Globaliseringen och västvärldens kris

Martin Hedlund: Istället för en utveckling mot en global värld är alltså dagens globalisering snarare västvärldens kris, en kris som innehåller potential för framtida konflikter…

I och med Donald Trumps valseger i USA har antalet analyser i den etablerade pressen med anspråk på att förklara samhällsutvecklingen i Västvärlden formligen exploderat. Somliga menar att Trumps valseger markerar början för Västvärldens undergång, andra menar att Trump kom till makten på grund av nyliberal politik, och åter andra menar att det handlar om ett populistiskt bakslag frambringat av en alltför invandringsliberal politik.

Utan att påstå att det inte ligger någonting i den senaste tidens försök att förklara vad som händer, skulle jag vilja lyfta fram forskarparet Jonathan Friedman och Kajsa Ekholm-Friedmans tolkning av samhällsutvecklingen i Västvärlden. Sedan 70-talet har makarna Friedman, utvecklat en teoretisk modell som de kallar för ”global systemic anthropology” vilken syftar till att förklara förändringar i sociala system på en global skala. Enligt deras modell är den konventionella förståelsen av dagens globaliseringsprocess djupt felaktig – istället för en linjär utveckling sedan 1400-talet mot mer globalisering förändras sociala system i cykler av expansion och kontraktion. Paret Friedman menar att det vi idag kallar för globalisering utgör en sådan kontraktionsfas i västvärldens historia.

Dessa cykler sker dock inte jämnt över det globala rummet, snarare sker globalisering i ett socialt system ofta samtidigt som, och till och med beroende av att, ett annat socialt system expanderar. Detta ser vi tecken på idag – samtidigt som länder i Västvärlden öppnar sina gränser och pratar om globalisering så pågår en nationaliseringsprocess i Kina som är på god väg att bli världens nya ekonomiska centrum (de är redan världens största exportör). Ur det här perspektivet bör globalisering först och främst förstås som en krisperiod, något som föregår och leder till undergången för en befintlig samhällsordning. Istället för en utveckling mot en global värld är alltså dagens globalisering snarare västvärldens kris, en kris som innehåller potential för framtida konflikter.

Konkret menar Friedman och Ekholm-Friedman att dagens globalisering i västvärlden karakteriseras av:

  1. Massiv export av produktivt kapital till det nya centrumet (Sydostasien), och ett skifte från produktivt till finansiellt kapital – något som i sig bara är ett luftslott. Detta innebär att Västvärlden rör sig från ett samhälle av producenter till ett samhälle av konsumenter som lever på lånade pengar.
  2. Tilltagande horisontella och vertikala spänningar i samhället. De horisontella spänningarna handlar om sociala identiteter såsom etnicitet, religion, region och kön. De vertikala spänningarna handlar om ökad ekonomisk och social ojämlikhet, där stora delar av medelklassen rör sig nedåt medan den ekonomiska makten koncentreras till en allt mindre elit.
  3. Massiv invandring som, i ett läge av ekonomisk nedgång, fungerar destabiliserande och förstärker konfliktlinjerna i punkt 2.

Ur det här perspektivet innebär dagens globalisering en reidentifikationsprocess snarare än en upplösning mot en global gemenskap. Nationalstaterna i väst är förvisso under upplösning men i dess ställe sker en utveckling mot mindre identifikationsenheter, till exempel etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller regional tillhörighet. Det gemensamma nationella projektet är alltså på väg att ersättas av mindre projekt som alla drar åt olika håll.

För dessa självidentifierade kosmopoliter ter sig därför den tilltagande nationalismen i Europa och USA som obegriplig och som grus i maskineriet på väg mot den globala gemenskapen. Därför anser de att den tilltagande nationalismen i grunden är något omoraliskt som måste bekämpas.

Att den konventionella förståelsen av globalisering har missat detta beror, enligt Friedman och Ekholm-Friedman, på att de akademiker som utvecklat och använder sig av ”globaliseringsdiskursen” tillhör en kosmopolitisk elit som inte förstår att världen ser annorlunda ut för sämre bemedlade människor. Denna elit ser världen som ett smörgåsbord från vilken man kan blanda för att få den perfekta kombinationen. Deras erfarenhet säger också att det går alldeles utmärkt att mötas över kulturella gränser – att det aldrig är ett problem. Dock begränsar sig deras erfarenhet ofta till möten med andra eliter, de har råd att bortse från att multikultur alltid leder till etniskt präglade spänningar mellan samhällets mindre bemedlade medlemmar. Den konventionella förståelsen av globalisering som utveckling mot en global värld är därmed en snäv förståelse som är sedd från en priviligerad position.

För dessa självidentifierade kosmopoliter ter sig därför den tilltagande nationalismen i Europa och USA som obegriplig och som grus i maskineriet på väg mot den globala gemenskapen. Därför anser de att den tilltagande nationalismen i grunden är något omoraliskt som måste bekämpas. Enligt paret Friedmans modell är dock dessa reaktioner bara exempel på tilltagande vertikala spänningar mellan en globaliserande elit som får det allt bättre och en nationell under- och arbetarklass som märker hur deras tillvaro slås i spillror.

 

Claes G Ryns text sprider sig på Internet

”Europe is in some respects even worse off. There, escapism is, if anything, more rampant. European leaders will not recognize that they and people like them have put their nations on a course of precipitous decline and chronic instability. And yet it should be obvious, for example, that the deeds of terror in places like Paris, Brussels, London, and Madrid are skirmishes or guerilla attacks in a simmering civil war in which sheer criminality, pseudo-religion, and ethnic-cultural tensions are prominent ingredients.”

Läs professor Claes G Ryns text; Conservatives in Denial i The American Conservative, som just nu får mycket uppmärksamhet och sprider sig på Internet.

LÄS MER: http://www.theamericanconservative.com/articles/conservatives-in-denial/

Massinvandringen förvandlar Europa till en fattigstuga

Utan restriktioner är det först när Europa är lika fattigt som Mellanöstern och Afrika som massinvandringen minskar. Kommer massinvandringen göra oss alla fattigare? Följ länken och rösta…

LÄS MER: http://politikfakta.se/2016/11/massinvandringen-forvandlar-europa-till-en-fattigstuga/

Stop islamiseringen af Skandinavien

Den ”Skandinaviska modellen” fungerar som en magnet för personer som vill åtnjuta välfärdens frukter utan att själva vara med och bidra till den. De tar sig över halva jordklotet för att kräva sin ”mänskliga rättighet” att leva på andras bekostnad. En majoritet av dem har även en stark motvilja till att låta sig integreras i vårt samhälle – att anpassa sig till vår kultur och våra värderingar. Dessa har även en tydlig egen agenda. Lägg därtill våra ryggradslösa politiker som anser att vi inte ska ställa några krav utan istället anpassa oss efter dem – efter deras kultur, religion och värderingar. Islamiseringen är därför ett obestridligt faktum och vi låter det ske utan protester i rädsla för att bli stämplade som rasister och islamofober av en överprivilegierad politiskt korrekt elit.

Är det för sent att stoppa islamiseringen av Skandinavien? Följ länken och rösta…

LÄS MER: http://politikfakta.se/2016/10/stop-islamiseringen-af-skandinavien/

Vakna upp ur törnrosasömnen, Löfven!

Stefan Löfven, Expo, Henrik Arnstad, Henrik Schyffert och PK-eliten tycks se nazister i snart varenda buske. Men hur sant är det? Överdriver Stefan Löfven och hans narrar det ”nazistiska hotet” i Sverige..?

Följ länken och rösta…

LÄS MER: http://politikfakta.se/2016/10/vakna-upp-ur-tornrosasomnen-lofven/

Stefan Löfven flyr verkligheten med sin nazistretorik

Ryggradslös, ansvarslös, okunnig, verklighetsflyende och feg. Är Stefan Löfven Sveriges sämsta statsminister någonsin? Följ länken och rösta…

LÄS MER: http://politikfakta.se/2016/10/stefan-lofven-flyr-verkligheten-med-sin-nazistretorik/

Svenska straff otillräckliga i det mångkulturella Sverige

Daltandet med kriminella funkar inte i det mångkulturella Sverige. Är den svenska kriminalvården naiv? Följ länken och rösta…

LÄS MER: http://politikfakta.se/2016/10/svenska-straff-otillrackliga-det-mangkulturella-sverige/